SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zimná údržba ciest TTSK 2014/2015

Zabezpečenie zimnej údržby na pozemných komunikáciách je jednou z dôležitých činností SÚC TTSK. Pri zabezpečovaní zimnej služby platí zásada vzájomnej spolupráce a bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh.
Zmyslom týchto opatrení je zabezpečiť organizačne a technicky jednotnú prípravu a výkon údržby pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť podľa štandardu zimnej údržby, zohľadňujúceho finančné možnosti správcov komunikácií.
Zimné obdobie je spravidla obdobie začínajúce 15.11. a končiace 31.3. nasledujúceho roka. Zimnú službu však správca vykonáva iniciatívne a včas, na základe vlastného pozorovania vývoja resp. predpovede počasia alebo na príkaz riaditeľa SÚC TTSK, resp. Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.   
Prípravu na zimnú údržbu organizuje námestník príslušnej oblasti SÚC TTSK podľa harmonogramu technicko-organizačných príprav na zimnú službu. Termíny plnenia úloh sa každoročne určia tak, aby oblastná správa SÚC TTSK dodržala termín predkladania operačného plánu oblastnej SÚC TTSK, a aby bola dodržaná maximálna dĺžka prípravy na zimnú službu
Štandardne sa počas zimnej údržby uskutočňujú nasledovné práce; za bežných podmienok odstraňovanie snehu na cestách  I. a II. triedy z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3cm a na cestách III. triedy za účelom udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy a zabezpečenie obojsmerného prejazdu v križovatkách. Pri intenzívnom snežení sa na cestách II. triedy udržiava pre dopravu obojsmerne len jeden jazdný pruh s výhybňami alebo regulovanou dopravou. Posyp vozoviek sa vykonáva na všetkých cestách podľa technologickej potreby variantne rozmrazovacími materiálmi, zdrsňovacími prostriedkami alebo ich zmesou. Rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nepoužívajú v úsekoch s vylúčeným chemickým posypom v ochranných pásmach vôd.
Pri mimoriadnych podmienkach sa odstraňovanie snehu na cestách I. a II. triedy uskutočňuje nepretržite z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 10cm. Na cestách III. triedy za účelom udržovania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy tak, aby bol umožnený bezpečný prejazd minimálne v jednom pruhu obojstranne s výhybňami alebo regulovanou dopravou. Posyp vozoviek sa vykonáva na všetkých cestách v zákrutách a stúpaniach.
Pri zabezpečovaní údržby ciest je nutné dodržiavať poradie dôležitosti zimnej údržby ciest (úsekov) v zmysle operačného plánu. Do prvého poradia dôležitosti sú zaradené všetky cesty I. triedy a vybrané cesty II. a III. triedy podľa dôležitosti.Poradie dôležitosti zimnej údržby ciest je stanovené operačným plánom a čas údržby je možné zmeniť v prípade prechodu z bežných zimných podmienok na mimoriadne (kalamitné) stavy.

 

Dopravné obmedzenia

Aktuality

 • Cesta II/499 Prašník 2015-04-01 06:47:29

  Cesta II/499 Prašník - na ceste bol vplyvom silného vetra a dažďa spadnutý strom, ktorý...

 • 31.3.2015 2015-03-31 10:28:33

  Dňa 31.3.2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja zaznamenala zmenu počasia v...

 • Aká bola zima 2014/2015? 2015-03-27 08:59:05

  Na zimnú údržbu v období 2014/2015 sa SÚC TTSK pripravovalo už od 20.08. 2014 prípravou...

 • Zimná údržba ciest TTSK 2014/2015 2015-03-27 08:24:44

  Zabezpečenie zimnej údržby na pozemných komunikáciách je jednou z dôležitých činností SÚC TTSK. Pri...

Europrojekty

Facebook SUC

Užitočné odkazy